Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví (6805)
Základní informace
Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví
Kód varianty (CID): 9099
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN [11-00740]
prezenční
čeština
Teoretická část (80 hodin): První pomoc a zajištění zdravotní péče; Zdravotnická legislativa a právní normy ve zdravotnictví; Organizace zdravotních služeb a zdravotnická dokumentace; Podpora a ochrana veřejného zdraví; Etika a komunikace ve zdravotnictví; Základy technických a farmakologických postupů v léčbě poruch komunikace a sluchu; Klinický logoped v mezioborovém zdravotnickém týmu; Organizace a vedení rehabilitačního procesu v klinické logopedii a foniatrii.
Praktická část (220 hodin): odborná stáž na akreditovaných pracovištích klinické logopedie, foniatrie a audiologie (40 hodin); praxe v klinické logopedii (180 hodin-možno absolvovat na akreditovaném či neakreditovaném pracovišti).
MZDR34191/2019-6/ONP
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
MZDR34191/2019-6/ONP
Celoživotní vzdělávání nelékařů - na výkon povolání
Termíny teoretické výuky:
6. 10.; 27. 10.; 10. 11.; 1. 12. 2023
5. 1.; 26. 1.; 9. 2.; 1. 3.; 5. 4.; 26. 4. 2024
týdenní stáže po 4 frekventantech:
22.-26. 4.; 13.-17. 5.; 27.-31. 5.; 3.-7. 6.; 10.-14. 6. 2024
závěrečné zkoušky:
20. a 21. 6. 2024
20
Zájemce o přijetí musí doložit kopie dokumentů, dokládajících, že splňuje (či směřuje k splnění) níže uvedených požadavků pro získání odborné způsobilosti logopeda ve zdravotnictví.
Program je určen pro studenty posledních dvou ročníků studia oboru logopedie na VŠ (i absolventy), kteří chtějí vstoupit do zdravotnictví. Dle současného znění Zákona č. 96/2004 Sb. se odborná způsobilost k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví získává absolvováním akreditovaného magisterského studijního oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie navazujícího na absolvování akreditovaného bakalářského studijního oboru speciální pedagogika se státní zkouškou z logopedie a surdopedie a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu logoped ve zdravotnictví, který je prováděn vysokou školou podle zvláštního právního předpisu (§ 23 zákona).

Potřebné doklady:

Student navazujícího magisterského programu doloží:
- Kopii dodatku diplomu, která dokládá, že složil Bc. státní závěrečnou zkoušku z logopedie a státní závěrečnou zkoušku ze surdopedie;
- Potvrzení o studiu navazujícího Mgr. oboru, vystavené studijním oddělením fakulty;
- Vyplněné a podepsané čestné prohlášení, viz níže, o zaměření Mgr. studia a SZ zkoušek.

Absolvent magisterského studia doloži:
- Kopii dodatku diplomu, která dokládá, že složil Bc. státní závěrečnou zkoušku z logopedie a státní závěrečnou zkoušku ze surdopedie;
- Kopii dodatku diplomu, která dokládá, že složil Mgr. státní závěrečnou zkoušku z logopedie a státní závěrečnou zkoušku ze surdopedie;
- Kopii diplomu, která dokládá úspěšné zakončení Mgr. studijního programu.
(Absolvent Mgr. oboru Logopedie na PdF UP Olomouc předkládá pouze tuto kopii diplomu)

Student neděleného Mgr. programu Logopedie na Pedagog. Fakultě UP Olomouc doloži:
(Musí jit o Mgr. obor Logopedie, jiné nedělené Mgr. obory nesplňují požadavky pro vstup do AKK !!)
- Potvrzení o studiu Mgr. oboru, vystavené studijním oddělením fakulty – s uvedení ročníku studia – musí jít o studium 4. či 5. ročníku tohoto oboru.

Kopie dokladů a čestné prohlášení musí být příslušně podepsané, lze je zaslat formou scannu elektronicky, nevyžaduje se úřední ověření dokladu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – pouze pro studující navazujícího Mgr. oboru
Studuji nMgr. obor:
Celé jméno oboru ………………………………………………………………………………………………………………………………,
který je zakončen státní závěrečnou zkouškou z Logopedie a oddělenou státní závěrečnou zkouškou ze Surdopedie. Jsem si vědom/a, že při nesplnění výše uvedeného zaměření studia nelze absolvováním AKK Logoped ve zdravotnictví dosáhnout odbornou způsobilost a zahájit specializační vzdělávání v oboru Klinická logopedie.

Dne: …………………………………………. , v ………………………………………………..

Jméno a podpis:………………………………………

Diplom o absolvování nebo potvrzení o studiu navazujícího magisterského oboru logopedie (viz podmínky přijímání).

rev. MCI_1LF_Logoped ve zdravotnictví_RVH.docx, A
Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Terapie a rehabilitace (0915)
bakalářské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR
Garant a místo
doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Foniatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Žitná 24, Praha 2
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Říjen
06.10.2023
2
300 (v hodinách celkem)
80 hodin teorie a 220 hodin praxe
Pátek
Poplatky a financování
16900 Kč / kurz
Poplatek za teoretickou výuku činí 10900 Kč.
Poplatek za 40 hodin stáže na akreditovaném pracovišti Foniatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze činí 6000 Kč.
osvobozeno
Přihláška
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
17.02.2023
03.03.2023
17.2.2023-3.3.2023
Omezený počet míst.
Další informace
www.lf1.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK