Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Liturgika (9017)
Základní informace
Liturgika
Kód varianty (CID): 9017
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) [26-KPAO]
distanční
čeština
Kurz studenty nejprve stručně seznamuje s antropologickými a teologickými východisky křesťanské bohoslužby, představuje její obecné fenomeny a základní pojmy. Dále poskytuje základní orientaci v typologii, obsahu a historii hlavních křesťanských obřadů (liturgie svátostí a liturgie hodin), prezentuje cyklus křesťanských svátků s jejich bohoslužebným slavením (liturgický rok), a také nabízí základní přehled o spojitosti i odlišnosti uvedených fenomenů v hlavních křesťanských bohoslužebných tradicích. Nakolik výklad překračuje pole obecné liturgiky, sleduje jako hlavní referenční rámec bohoslužebnou tradici katolické církve římského obřadu.
V rámci studijního oboru Dějiny křesťanského umění kurz rozvíjí výklad se zvláštním ohledem na vliv, jaký liturgie v dějinách trvale uplatňuje vůči místům a předmětům kultu - tedy artefaktům, které se posléze stávají předmětem specializovaného studia historie umění.

Povinná literatura:

Adam A., Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Praha 2001.
Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří 2001, odst. 1066-1690.
Sacrosanctum Concilium, in Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha 1995.


Doplňková literatura:

Adam A., Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe, Praha 1998.
Černoušek T., Liturgický prostor, Olomouc 1995.
Donghi A., Gesta a slova. Úvod do symbolické mluvy liturgie, Kostelní Vydří 1995.
Eliade M., Posvátné a profánní, Praha 1994.
Guardini R., O duchu liturgie, Praha 1993.
Kunetka F., Slavnost našeho vykoupení. Nástin liturgické teologie, Kostelní Vydří 1997.
Kunetka F., Stručné dějiny hudby a zpěvu v liturgii, Olomouc 1999.
Liturgický prostor v současné architektuře, Praha 2009.
Posvátný obraz a zobrazení posvátného, Praha 1995.
Ratzinger J., Duch liturgie, Brno 2006.
Liturgika
dle rozpisu
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Náboženství a teologie (0221)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
Mgr. Jan Kotas
Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023)
Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023)
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), P3
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Únor
13.02.2023
1
24 (v hodinách celkem)
14:35 - 16:05
Pondělí
Poplatky a financování
500 Kč / rok
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Václav Sojka
czv@ktf.cuni.cz
220181649
01.02.2023
10.02.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK