Základy biblické hebrejštiny (7933)
Základní informace
Základy biblické hebrejštiny
Kód varianty (CID): 8980
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Katedra biblických věd a starých jazyků [26-KBV]
prezenční
čeština
Jednosemestrální seminář, který je povinný pro studenty teologie, obsahuje teoretickou a praktickou část. V té první představí formou prezentací charakter semitských jazyků, vývoj písma v oblasti starověkého Předního východu, místo biblického textu v prostředí okolních kultur, jeho hebrejskou verzi a starověké překlady. Na několika ukázkách bude předveden charakteristický styl starozákonních textů ve vyprávění, poezii, prorockém žánru a mudrosloví. Praktická část zahrnuje seznámení s hebrejským kvadrátním písmem, základy morfologie a klíčovou biblickou terminologií. Cílem kurzu není jazyková znalost potřebná ke kvalifikované četbě starozákonních textů, ale obecný obraz o biblickém myšlení a vyjadřování, případně jako východisko pro hlubší studium jazyka.

Povinná literatura

a) prameny

Jeruzalémská Bible. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství - Praha: Krystal OP, 2011 a dále nebo Bible. Český ekumenický překlad. Praha: ČBS, 1993 a dále

b) studijní texty

materiály na osobní webové stránce www.ktf.cuni.cz

c) pomůcky

www.davar3.net

MIKULICOVÁ, Mlada. Biblická hebrejština (leporelo). Praha: Holman Publishing, 2009.Doplňující literatura

MIKULICOVÁ, Mlada. Základy starozákonní hebrejštiny. Praha: Karolinum, 2006 (1. vydání 2002).

WEINGREEN, Jacob. Učebnice biblické hebrejštiny. Praha: Karolinum, 2003 (1. vydání 1997).
Základy biblické hebrejštiny
2 hod./týdně
Podání přihlášky a složení poplatku

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Literatura a lingvistika (0232)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
2
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
Mgr. et Mgr. Sylva Ondrejičková, Th.D.
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
KTF UK
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Únor
14.02.2023
1
24 (v hodinách celkem)
Úterý 8:30
Úterý
Poplatky a financování
500 Kč / semestr
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Přihláška
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Václav Hroznata Sojka
czv@ktf.cuni.cz
220181649
01.02.2023
10.02.2023
Další informace
https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-155.html