Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - letní semestr (5892)
Základní informace
Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - letní semestr
Kód varianty (CID): 8939
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Institut ekonomických studií [23-IES]
prezenční
čeština
Institut ekonomických studií nabízí veřejnosti studium jednotlivých předmětů bakalářského a magisterského programu Ekonomie a finance. Studium probíhá v rámci rozvrhu jednotlivých studijních programů a je zamýšleno pro další vzdělávání odborníků v dané oblasti nebo jako zájmové studium. Zájemci o studium si mohou z nabízených předmětů vybírat libovolně, absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Na účastníka se v přiměřené míře vztahují všechna práva a povinnosti dané SaZŘ UK a Pravidly pro organizaci studia, zejména pak možnost skládat ze zapsaných předmětů kontroly studia dle shodných pravidel jako studenti studia řádného. Studentovi je na konci programu na požádání vydán transkript. Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního oboru/programu v rámci FSV UK, současně je též vyloučena možnost zapisovat si v rámci tohoto programu předměty z nabídky jiných fakult.
Kurzy pro veřejnost na Institutu ekonomických studií FSV UK - letní semestr
Nabídka předmětů pro letní semestr 2022/2023 viz webové stránky FSV UK: https://fsv.cuni.cz/uchazeci/celozivotni-vzdelavani/kurzy-pro-verejnost
Účastník programu nesmí mít současně žádné aktivní ani přerušené studium žádného studijního programu v rámci FSV UK.
Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Podání řádně vyplněné přihlášky v uvedeném termínu, včetně předepsaných součástí a příloh (životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Ekonomie (0311)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
Institut ekonomických studií
Institut ekonomických studií
Opletalova 26, 110 00 Praha 1
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Únor
1
192 (v hodinách celkem)
semestr=12-13 týdnů přednášek+5 týdnů zkoušek
Pondělí - Pátek
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
Cena za studium jednosemestrálního kurzu:
3 000,- Kč za kurz vyučovaný v češtině,
12 000,- Kč za kurz vyučovaný v angličtině.
osvobozeno
Přihláška
FSV, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, studijní oddělení
neurčeno
Mgr. Denisa Šmejkalová
denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz
222 112 237
17.01.2023
31.01.2023