Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky daňové kriminality (8614)
Základní informace
Aktuální otázky daňové kriminality
Kód varianty (CID): 8614
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
kombinovaný
čeština
Kurz je určen pro každého, jehož činnost se týká povinností spojenými s placením daní. Může být zajímavý jak pro účetní a ekonomické experty, kteří působí v podnikové sféře a mají zájem eliminovat rizika spojena s porušováním pravidel při odvádění daní, tak zejména pro osoby, které působí jako odborní poradci v této oblasti, tj. zejména daňoví poradci, auditoři, ale i advokáti, kteří se zabývají finančním právem. Kurz může být samozřejmě také zajímavý a atraktivní zejména s ohledem na odbornou erudici přednášejících, ale také jejich praktické zkušenosti s touto oblastí i pro obhájce v trestních věcech, státní zástupce, jakož i soudce.

Daňová kriminalita je z povahy věci spojena s plněním povinností platit daně podle předpisů stanovených jak finančním právem hmotným, tak finančním právem procesním. Proto se úvodní partie kurzu věnuje zásadním momentům, které je třeba z hlediska těchto předpisů dodržet. Teprve na to pak navazuje výklad k jednotlivým aktuálním otázkám daňové kriminality, které se týkají jak obecné části (účinná lítost u daňových trestných činů), přičemž však zásadní důraz je kladen na rozbor konkrétních skutkových podstat (trestný čin zkrácení daně podle § 240 tr. zákoníku a trestný čin neodvedení daně podle § 241 tr. zákoníku), na což pak navazuje i rozbor specifik procesního postupu orgánů činných v trestním řízení, tj. policie, státního zastupitelství a soudu (zajištění věcí a majetku, prohlídky u daňových poradců, problematika mlčenlivosti a jejich průlomů u správců daní a daňových poradců, princip nemo tenetur se ipsum accusare, dokazování v daňovém trestním řízení).
Aktuální otázky daňové kriminality
Termín konání kurzu 14. 10. 2022


1) Úvod k daním a jiným obdobným peněžitým plněním - přednášející prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

2) Daňový řád - přednášející JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.,
‒ principy, aplikace
‒ sankce podle daňového řádu a jiných daňových předpisů
‒ zásada “ne bis in idem” z pohledu daňového procesu“

3) Trestný čin zkrácení daně podle § 240 tr. zákoníku - přednášející JUDr. František Púry, Ph.D.
‒ výklad znaků a typických způsobů páchání trestného činu
‒ příprava a vývojová stadia trestného činu

4) Typické situace, kdy podnikatele “zasáhne” trestní právo daňové a jak jim čelit - přednášející JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.,
5) Zásada zákazu nucení k sebeobviňování

6) Trestný čin neodvedení daně podle § 241 tr. zákoníku - přednášející doc. JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
7) Podmínky účinné lítosti u daňových trestných činů (§§ 33, 242 tr. zákoníku)

8) Vybrané otázky daňového trestního řízení -přednášející JUDr. Ing. Jan Vučka
‒ zajištění věcí a majetku
‒ prohlídky u daňových poradců
‒ problematika mlčenlivosti a jejich průlomů u správců daní a daňových poradců
‒ princip nemo tenetur se ipsum accusare
‒ dokazování v daňovém trestním řízení
žádné

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Právo (0421)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Katedra trestního práva
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
3800 Kč / program
Přihláška
Právnická fakulka UK
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221 005 504
23.08.2022
10.10.2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK