Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 140)
 
   Přihlásit přes CAS
Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti (8351)
Základní informace
Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti
Kód varianty (CID): 8564
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
prezenční
čeština
Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace patří mezi základní zásady pracovněprávních vztahů. V pracovněprávních vztazích je právní úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace obsažena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon) a okrajově i v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace prostupuje pracovněprávní vztahy ještě před samotným vznikem pracovního poměru, přes jeho trvání, změnu až po jeho skončení.

Zásada rovného zacházení, která je pozitivním vyjádřením zákazu diskriminace, klade vysoké nároky zejména na aplikační praxi. Kurz je vedle problematiky zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace a jejich uplatňování v pracovněprávních vztazích (včetně vztahů služebních) zaměřen rovněž na obranu proti šikaně na pracovišti (mobbing, bossing). Patřičná pozornost bude věnována rovněž relevantní aktuální judikatuře národních i mezinárodních soudních rozhodnutí.
Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v teorii i praxi, obrana proti šikaně na pracovišti
Obsah:

21. 10. 2022/ 9-13:30

Obsahová náplň:
- Pojmové vymezení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace
- Kdy jde o diskriminaci a kdy o nerovné zacházení?
- V jakých případech je rozlišování mezi zaměstnanci přípustné?
- Rovné zacházení v oblasti odměňování zaměstnance
- Jak se proti nerovnému zacházení a diskriminaci bránit?
- Šikana na pracovišti – mobbing, bossing
- Obrana proti šikaně a možné uplatnění nemajetkové újmy
- Dotazy, diskuze
žádné

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Právo (0421)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
Krátkodobé
4 (v hodinách celkem)
21.10.2022
Poplatky a financování
2000 Kč / program
Přihláška
Právnická fakulka UK
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221 005 504
30.06.2022
14.10.2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK