Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Právo (8329)
Základní informace
Právo
Kód varianty (CID): 8329
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
prezenční
čeština
Program nabízí seniorům základy práva, zajímavé odborné přednášky a odborná sdělení z vybrané problematiky jednotlivých právních oborů a diskutovaných problémů práva. Výuka probíhá formou přednášek předních odborníků, přednášejí profesoři, docenti a odborní asistenti z jednotlivých kateder fakulty. Přednášky se konají jednou týdně v letním a zimním semestru. Konkrétní témata přednášek budou uvedena v podrobném programu na příslušný semestr, který bude účastníkům programu zaslán před zahájením výuky. Program organizačně zajišťuje garant JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Přednášky jsou orientovány především na témata z tradičních oborů práva, zejména z práva ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, finančního, správního a trestního. Akcentovány jsou i další právní obory (např. právo evropské, mezinárodní a právo životního prostředí) a aktuální otázky, při jejichž řešení se uplatňuje víceoborový přístup (např. otázky zdravotnického práva, internetové právo). Program rovněž poskytuje příležitost k nahlédnutí do dějin práva.

Komu je kurz určen:
zájemcům důchodového věku

Právo
Datum a čas:
1 rok, tj. 2 semestry, 1x2 vyučovací hodiny týdně

Výukový den: vždy v pondělí od 10:00 do 11:30 hod.

Rozsah: 44 hodin

Termín:
03. 10. 2022 – 05. 12. 2022 (zimní semestr)
13. 02. 2022 – 24. 04. 2023 (letní semestr)

Přednášející:
bude upřesněno před začátkem kurzu

maturita, důchodový věk, případně váleční veteráni (OR č.19/2019)

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Právo (0421)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
získání dalších odborných znalostí v oboru
Podmínky absolvování programu: závěrečná písemná práce (esej)
Garant a místo
doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Katedra trestního práva
Katedra trestního práva
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1, případně online – forma bude upřesněna před začátkem kurzu
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Říjen
03.10.2022
2
44 (v hodinách celkem)
Pondělí
3.10.2022
Poplatky a financování
1000 Kč / rok
V ceně je zahrnuto:
přednášky, zaslání přístupu k záznamu, prezentace, slavnostní předání osvědčení nebo jeho zaslání osvědčení poštou
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta UK
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221005504
30.04.2022
30.09.2022
přihláška elektronicky
Současně s přihláškou je třeba doručit kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu (postačí naskenovat a zaslat na e-mail: varekova@prf.cuni.cz).
Účastníci programu, kteří se hlásí opakovaně, nemusí již kopii znovu zasílat.

Upozorňujeme, že z kapacitních důvodů je možné přijmout maximálně 140 uchazečů. Po dosažení tohoto počtu bude přijímání uchazečů ukončeno.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK