Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 133)
 
   Přihlásit přes CAS
Specifika fyzioterapeutické péče u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (FYZIOSK)
Základní informace
Specifika fyzioterapeutické péče u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: 1. lékařská fakulta
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN [11-00600]
prezenční
čeština
Kurz je rozdělen do 4 dnů. Důraz bude kladen na jak na „Evidence-based approach“, tak i empirické zkušenosti a praktický nácvik získaných znalostí. Teoretický základ je nezbytný pro správné vedení klinické rozvahy a nastavení krátkodobého i dlouhodobého terapeutického plánu, nicméně cílem je maximální praktický přínos školení. Proto všichni přednášející počítají se zařazením kazuistik, případně ukázce na vybraných pacientech i v případě teoretických přednášek.
Absolvováním vzdělávacího kurzu získá účastník odbornou způsobilost k:
· Vyhodnotit neurologický nález a tíži symptomů a následně zvolit podle něj vhodné terapeutické postupy pro osoby RS.
· Rozumí problematice různých senzitivních a motorických symptomů provázejících onemocnění RS a umí na ně v terapii vhodně reagovat.
· Zná nejběžněji používané testy využívané u osob s RS pro zhodnocení efektu terapie.
· Je seznámen s aktuálními evidence based rehabilitačními postupy.
· Umí pacienta instruovat k autoterapii a vhodnému pohybovému režimu (aerobní, posilovací nebo jiné formy cvičení).
· Rozumí roli ostatních specialistů v rámci interdisciplinárního týmu (neurolog, ergoterapeut, logoped, psycholog) a ví s jakými symptomy RS k nim pacienty poslat.
· Je seznámen s možnými kompenzačními pomůckami, které se v terapii osob s RS využívají.

Účast na vzdělávací akci pouze prohlubuje znalosti z neurorehabilitace, neopravňuje však k samotnému vykazování kódy 21221.
Specifika fyzioterapeutické péče u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
16.-17. 6. 2022 a 19.-20. 9. 2022
V základní dvoudenní části kurzu si účastníci osvojí teoretické podklady onemocnění a klinické testy s důrazem na jejich validitu a prakticky se naučí vyšetřovat základní příznaky RS a stanovit konkrétní terapeutické cíle na základě klinické rozvahy.
V navazující části budou uvedeny postupy interdisciplinární péče u pacientů s RS od časného až po chronické stádium podle EBM quidelines a prakticky si účastníci vyzkouší různé terapeutické postupy zaměřené na jednotlivé symptomy onemocnění.
Kurz je přístupný pro zdravotnické pracovníky a další odborné pracovníky. Určen je pro fyzioterapeuty pracující ve zdravotnictví podle zákona 96/2004 Sb,. Zkušenost s terapeutickou prací s pacienty s RS není podmínkou zařazení do kurzu, naopak vítání jsou i zájemci, kteří dosud zkušenosti s tímto spektrem pacientů nemají, ale rádi by se jim věnovali v budoucnu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Terapie a rehabilitace (0915)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2
Termín a délka
2021/2022
letní semestr, Červen
16.06.2022
Krátkodobé
29 (v hodinách celkem)
16.-17.6. a 19.-20.9.2022
Poplatky a financování
5000 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
20.04.2022
20.05.2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK