Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Aktuální problémy výuky ruského jazyka (4885)
Základní informace
Aktuální problémy výuky ruského jazyka
Kód varianty (CID): 7820
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
prezenční
čeština
Cílem vzdělávacího programu je poskytnutí aktuálních informací a novinek z oblasti výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Lektoři, kteří se na realizaci semináře podílejí, se ve svých vystoupeních zaměřují například na problematiku inovací ve vyučovacích metodách (využití ICT ve výuce a další moderní trendy ve výuce ruského jazyka), práci s textem, novou slovní zásobu, aktuální stav jazyka a jeho vývoj. Pozornost je věnována také reáliím a kultuře.
MSMT- 39837/2020-2-1043
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Aktuální problémy výuky ruského jazyka
Aktuální problémy v oblasti rozvoje jazykových prostředků a řečových dovedností: 4 hod
Blok přednášek je věnován možnostem a způsobu rozvoje jazykových prostředků (utváření fonetické gramotnosti, osvojování lexika, gramatiky) a rozvoje řečových dovedností (receptivních i produktivních) v podmínkách výuky ruského jazyka jako cizího (dalšího cizího) v české škole. Důraz je kladen na prezentaci moderních a efektivních způsobů a metod využitelných při této činnosti. Na tuto oblast je nahlíženo prizmatem komunikativní metody, metody činnostního vyučování a metod orientovaných na žáka. Pozornost je věnována také dramatizaci jako prostředku pro osvojování jazykových prostředků a utváření zejména komunikativní kompetence ve všech druzích řečových činností.

Aktuální problémy v oblasti učebních pomůcek a výukových materiálů pro výuku ruského jazyka v české škole: 2 hod
Tematický blok je věnován otázce požadavků současné lingvodidaktiky na učebnice ruštiny jako cizího (dalšího cizího) jazyka a doplňkové výukové materiály (tištěné, elektronické). V rámci tohoto bloku jsou účastníci seznamováni s novými učebními soubory a materiály, získávají soubor teoretických poznatků i praktických dovedností využitelných jak při hodnocení existujících a dostupných učebních souborů a materiálů, tak i při vytváření materiálů vlastních.

Utváření sociokulturní a interkulturní kompetence, reálie a lingvoreálie, obraz současného Ruska: 6 hod
Výuka cizího jazyka nezahrnuje jen rozvoj jazykových prostředků a řečových dovedností, pozornost ve výuce je třeba věnovat také utváření sociokulturní a interkulturní kompetence. V tomto tematickém bloku se účastníci semináře mají možnost seznámit se současným Ruskem v nejširším kontextu (aktuální politická, ekonomická, sociální či společenská situace). Zvláštní pozornost bude věnována představení současné Moskvy a Petrohradu.

Moderní trendy a informační a komunikační technologie ve výuce ruského jazyka jako cizího (dalšího cizího): 4 hod
Informační a komunikační technologie jsou dnes již nedílnou součástí procesu výuky jakéhokoliv předmětu, a to včetně cizího jazyka. Blok přednášek bude tedy věnován možnostem jejich využití ve výuce ruštiny jako cizího (dalšího cizího) jazyka – jako prostředku pro zvýšení efektivity výuky, jako zdroje aktuálních poznatků a informací. Důraz bude kladen na metodickou stránku využití ICT tak, aby docházelo u žáků také k rozvoji funkční gramotnosti. Z hlediska moderních trendů a technologií také bude pozornost věnována interaktivní tabuli a možnostem, které pro výuku učitelům nabízí. Zmíněny budou též elektronické zdroje materiálů pro výuku ruského jazyka.
70
Včasné podání přihlášky.
Vzdělávací program je určen pro vyučující ruského jazyka všech typů stupňů škol. Je vhodný jak pro začínající vyučující, tak i pro učitele zkušené s dlouhou pedagogickou praxí.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Pedagogická fakulta, UK, Praha
Termín a délka
2022/2023
Listopad
Krátkodobé
16 (v hodinách celkem)
dvoudenní
Pátek - Sobota
Poplatky a financování
1000 Kč / kurz
Informace k platbě - PŘIJÍMÁME POUZE BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY! Jiná forma úhrady poplatku není možná!
Číslo účtu: 85236011/0100
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka vzdělávacího programu
Variabilní symbol: 625522
osvobozeno
Přihláška
Centrum Celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
Iva Gecková
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
jakub.konecny@pedf.cuni.cz
732489864
01.09.2022
31.10.2022
Kontaktní osoba v Centru CŽV PedF UK: Iva Gecková (iva.geckova@pedf.cuni.cz)
Kontaktní osoba na katedře rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (jakub.konecny@pedf.cuni.cz)
Další informace
http://krl.pedf.cuni.cz/?p=3466
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK