Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 133)
 
   Přihlásit přes CAS
Management of Science and Innovation 1 (3438)
Základní informace
Management of Science and Innovation 1
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií [71-CPPT]
kombinovaný
angličtina
ONLINE volitelný předmět. - Zajímá vás věda a inovace? - Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět? - Chcete se dozvědět, jak ochránit svůj nápad a jak sestavit business plán pro jeho uplatnění v praxi? - Přihlaste se na praktický jednosemestrální kurz Management of Science and Innovation (MSI), který zaštiťuje transferová kancelář Univerzity Karlovy – CPPT UK. Základní kurz MSI1 je jednosemestrální, distanční výuka je vedena v angličtině. Co vás na kurzu čeká? • Budete aktivně pracovat a získáte praktické dovednosti; • v týmu připravíte vlastní projekt; • setkáte se s předními experty z jednotlivých oborů; • získáte základní přehled v oblastech projektového managementu, time managementu, legislativního minima a dalších; • v rámci tréninku komunikačních dovedností zapracujete na svých soft skills. Chcete-li se o MSI dozvědět více, podívejte se na naše webové stránky https://cppt.cuni.cz/CPPTN-292.html. ORGANIZUJE: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) GARANT: RNDr. Eugen Kvašňák, PhD. KONTAKT: Bc. Petra Práglová, msi@ruk.cuni.cz, T: +420 224 491 255
Po absolvování kurzu budete schopni:

- připravit projektovou žádost včetně finančních zdrojů,
- ochránit své nápady a know-how a implementovat je do podnikatelského plánu,
- prezentovat svůj projekt investorům.

Cílem kurzu je poskytnout jednotné školení v oblasti managementu vědy, projektového managementu a problematiky transferu technologií napříč všemi fakultami UK.

Podmínky zakončení kurzu:
• získání 6 bodů za průběžné testy;
• získání 2 bodů za týmovou práci = vypracování skutečného nebo fiktivního projektu s grantovou žádostí, byznys plánu a pitch prezentace - v týmech o 3 až 5 účastnících kurzu nebo individuálně;
• poskytnutí zpětné vazby.

Studenti, kteří úspěšně zakončí předmět, obdrží osvědčení a digitální odznak.
After the course you will be able to:
• prepare a project application including financial resources,
• protect your ideas and know-how, and to implement them into a business plan,
• present your project to investors.

The aim of the course is to provide uniform training in science management, project management and technology transfer issues.

Completion of MSI:
• Getting 6 points for tests with pass grade;
• Getting 2 points for teamwork = to prepare your own real or fictitious project, to apply for a grant, to prepare a business plan and to deliver a pitch presentation in students teams made up of 3-5
participants or individually;
• Feedback.

Participants who have successfully completed the subject are awarded with Certificate and digital badge.
Management vědy a inovací
Forma výuky je distanční - webináře (v MS Teams, obvykle v úterý v 16:00-17:30), výukové texty a videa v MOOC UK.
Kurz obsahuje 13 modulů, které pokrývají 3 základní tematické okruhy:
PROJEKT - KOMERCIALIZACE - MANAŽER
1. Úvod. Tvorba týmů (distanční)
2. Systém řízení a hodnocení vědy (distanční)
3. Finanční zdroje pro vědu, výzkum a inovace v ČR a EU (distanční)
4. Příprava výzkumných a inovačních projektů (distanční)
5. Příprava vlastního VVI projektu (distanční)
6. Základy transferu znalostí a technologií (distanční)
7. Ochrana duševního vlastnictví ve VVI (distanční)
8. Business model. Business plan. Spin-out (distanční)
9. Příprava vlastního Business plánu (distanční)
10. Komunikační dovednosti (distanční)
11. Time management (distanční)
12. Projektový management (distanční)
13. Trénink komunikačních dovednosti (distanční)
pouze zaměstnanci nebo studenti UK

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Management a správa (0413)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
6 (získání potřebného počtu bodů za účast, testy, domácí úkoly a zpětnou vazbu)
Osvědčení o absolvování kurzu + digitální odznak / Certificate about the successfully completed course + digital badge
Garant a místo
RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D.
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií
MS Teams, Tuesday 4.00 - 5.30 pm
Termín a délka
2021/2022
zimní i letní semestr
1
84 (v hodinách celkem)
13T
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
emailem na: msi@ruk.cuni.cz
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Bc. Petra Práglová
msi@ruk.cuni.cz
224 491 255
24.01.2022
13.02.2022
Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK, stejně jako akademickým i dalším pracovníkům s ambicí vést vědecké nebo inovační projekty. Ph.D. studenti a zaměstnanci UK se hlásí prostřednictvím vzdělávacího portálu UK nebo zasláním e-mailu na msi@ruk.cuni.cz.
Další informace
https://cppt.cuni.cz/CPPTNEN-40.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK