Konverzační jazykový kurz Angličtina pro seniory I. a II. (1. skupina) (7148)
Základní informace
Konverzační jazykový kurz Angličtina pro seniory I. a II. (1. skupina)
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - univerzita třetího věku
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [21-CDV]
prezenční
angličtina
Kurz je určen uchazečům s pokročilejší znalostí anglického jazyka. Zaměřuje se na rozvoj produktivních i receptivních jazykových dovedností seniorů (porozumění psanému nebo vyslechnutému textu, samostatný ústní projev (monolog i dialog, diskuse) s cílem zopakovat si, upevnit a rozvíjet slovní zásobu a gramatiku tak, aby byl posluchač po absolvování kurzu schopen komunikovat v anglickém jazyce v běžných situacích i vyjádřit své myšlenky
a názory o složitějších problémech. Témata jsou rozvržena vždy do dvou lekcí kurzu a jsou vybrána tak, že se vztahují jak k osobnímu životu, tak ke kulturním a společenským událostem v současnosti. Ke každému tématu je připraven studijní materiál rozvíjející všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech s porozuměním, čtení, psaní, mluvení)
a obsahující specifickou slovní zásobu a cvičení zaměřená na vybrané gramatické struktury. Tyto pracovní listy používají posluchači a posluchačky ve dvou po sobě jdoucích lekcích.
Konverzační jazykový kurz Angličtina pro seniory I a II (1. skupina)
Osnova přednášek:
1. Introduction
2. Brexit – pros and cons
3. Brexit – pros and cons
4. Sustainable development goals
5. Sustainable development goals
6. European Union is on the decline?
7. European Union is on the decline?
8. The world pandemic – what is next?
9. The world pandemic – what is next?
10. Turism now – new choices and trends
11. Turism now – new choices and trends
12. 21th century literature in English vs the past
13. 21th century literature in English vs the past themes and genres
14. New trends in the English language (new idioms, portmanteau, online lingo, Newspeak)
15. New trends in the English language (new idioms, portmanteau, online lingo, Newspeak)
16. How to stay sane in body and mind under stressful conditions
17. How to stay sane in body and mind under stresful conditions
18. Revison + final quiz
26
ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a důchodový věk 60+

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Jazykové centrum
Centrum dalšího vzdělávání
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Na Příkopě 29, Praha 1
Termín a délka
2021/2022
zimní i letní semestr
04.10.2021
2
36 (v hodinách celkem)
10:00 - 11:30 h.
Pondělí
4.10.2021
14.2.2022
Poplatky a financování
1200 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
Centrum dalšího vzdělávání
Anna Novotná
anna.novotna@ff.cuni.cz
221619811
03.05.2021
28.05.2021
3.5.2021-28.5.2021
o zařazení do programu rozhoduje den, hodina, minuta podání přihlášky a kapacita učebny
Další informace
www.cdv.ff.cuni.cz