Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole I (4710)
Základní informace
Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole I
Kód varianty (CID): 6860
storno, předčasně ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra českého jazyka [41-KCJ]
celoživotní vzdělávání
prezenční
čeština
Jazykové aspekty elektronické komunikace dětí a mládeže, rizika elektronické komunikace.
Seznámení s novým fenoménem komunikace na internetu, který má velký vliv na současnou populaci dětí
a mládeže ("youtubeři"). Charakteristika a vysvětlení výrazů youtuber, blogger, follower apod.
Ukázky a analýza konkrétních aktivit na internetu. Specifika elektronické komunikace.
Pedagogové budou orientováni v tom, jakým způsobem jejich žáci komunikují na internetu, budou znát rizika
elektronické komunikace, jazykové prostředky, které slouží v elektronické komunikaci k různým účelům (persváze,
manipulace, argumentace). Budou moci s žáky na tato témata erudovaně diskutovat a pracovat s nimina kritickém
přijímání obsahu a prevence rizikového chování.
MŠMT - 556/2018-1-173
MŠMT ČR
11914/2017-1
Nová média ve výuce českého jazyka na základní a střední škole I
Facebook a další sociální sítě, bezpečná versus riziková komunikace na internetu (1 hod.),
Jak rozpoznáme komerční sdělení na internetu od informací (1 hod.)
Youtubeři a jiní -eři a jejich vliv na děti a mládež (1 hod.)
Specifika elektronické komunikace (1 hod.)
Sebeprezentace na internetu (1 hod.)
"Grammar nazi" verzus "Nejsem přeci ve škole, abych si opravoval chyby", Postoje k českému internetu (1 hod.)
15
nejsou stanoveny
nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Katedra českého jazyka
Katedra českého jazyka
Termín a délka
2019/2020
letní semestr, Únor
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Pondělí
11.02.2019
Poplatky a financování
650 Kč / program
Poplatek za zájmový program bude uhrazen na číslo účtu: 85236011/0100
Variabilní symbol pro provedení platby: 634718
osvobozeno
Přihláška
Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Katedra českého jazyka
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
radka.holanova@pedf.cuni.cz
221 900 211
28.01.2019
Přihlášku zasílejte na emailovou adresu: radka.holanova@pedf.cuni.cz
Další informace
http://kcj.pedf.cuni.cz