K5 - Odborný AJ pro Chemii (ENK5CH)
Základní informace
K5 - Odborný AJ pro Chemii
Kód varianty (CID): 5741
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [31-643]
prezenční
čeština
Kurz K5 (vstupní úroveň B2)
Dvousemestrální kurz pro studenty na úrovni B2

Větší část kurzu je zaměřena na odbornou a akademickou angličtinu, zbylý čas je věnován vybraným gramatickým jevům na velmi pokročilé úrovni. Studenti se v kurzu K5 zabývají čtením a psaním složitých textů týkajících se oboru jejich studia, prezentací na témata související s jejich vybraným oborem i s obecnějšími vědeckými tématy, dále prohlubují dovednosti související se studiem (čtení, psaní, prezentace) i s běžným životem. Rozvíjejí své schopnosti pracovat s větším množstvím anglicky psané literatury, dělat si zápisky z přednášek a prezentovat vlastní i cizí výsledky. Zdokonalují se v používání složitějších gramatických struktur a široké slovní zásoby při vyjadřování a obhajování vlastních názorů. Gramatika pokrytá v tomto kurzu se shoduje s látkou obvyklou pro tuto úroveň v učebnicích odpovídajících SERR (www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm).

Co to znamená dosáhnout úrovně dle Evropského referenčního rámce (SERR):
"Student na úrovni B2+ je na pomezí úrovní B2 a C1. Zaměření na argumentaci a efektivní sociální komunikaci, které je středem pozornosti úrovně B2 se dále rozvíjí ve schopnosti zpětné vazby, rozvíjení diskuze reagováním na názory ostatních účastníků diskuze, spojování myšlenek pestrou škálou spojek a uvozovacích slov, zdůraznění hlavních myšlenek. Hlavní důraz je také kladen na schopnosti vyjednávání: využití přesvědčujícího jazyka, stanovení hranic svých požadavků a ústupků."

Používané materiály:
Informace o studijních materiálech jsou pouze orientační, podklady k výuce si studenti pořídí až po dohodě s lektorem na první hodině.

New Headway Academic Skills - level 3, S. Philpot, L. Curnick, E. Pathare, G. Pathare & R. Harrison; Oxford

Academic vocabulary In use (2012), M. McCarthy, F. O´Dell; Cambridge University Press

Aiming to Advance (2010), Z. Strnadová; Leda

Advanced Grammar In Use (2013), Hewings; Cambridge

TOEFL/IELTS/CAE test preparation materials

autentické texty (odborné články)

autentická videa (TED talks a jiné)

a další

K5 - Akademický AJ pro Chemii
ne
Uchazeč je povinen seznámit se s Plným zněním pravidel výuky anglického jazyka! (Dostupné ze stránky zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk)
Přihlášením se na kurz vyjadřuje uchazeč souhlas s těmito pravidly.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
viz http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku/
Garant a místo
Mgr. Irena Antonová
Ústav jazykové a odborné přípravy UK
Ústav jazykové a odborné přípravy
areál Albertov
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
2
96 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
6000 Kč / semestr
Pro studenty řádného studia na PřF UK v bakalářském stupni 2800 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v magisterském stupni 1200 Kč
Pro studenty řádného studia na PřF UK v doktorském stupni 1200 Kč
osvobozeno
Přihláška
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk
Centrum dalšího vzdělávání
Mgr. Irena Antonová
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
00420221951067
28.09.2019
podávání přihlášek je možné od 12.9.2019
Student se hlásí pouze na CŽVEN - anglický jazyk. Rozvrh mu už bude nabídnut podle dosažené úrovně v rozřazovacím testu.
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/anglicky-jazyk