Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 140)
 
   Přihlásit přes CAS
Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2019/2020 - Část B - RUŠTINA (3244)
Základní informace
Doplňkové studium pro překladatele právních textů 2019/2020 - Část B - RUŠTINA
Kód varianty (CID): 5549
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
kombinovaný
ruština
Úvod
Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků pořádá již dvacátý drzhý běh doplňkového studia pro (soudní) překladatele a tlumočníky v oblasti práva.
Účelem organizování doplňkového studia je přispět ke zkvalitnění odborné přípravy překladatelů právních textů, rozšířit jejich znalosti v oblasti práva v širokém slova smyslu, čímž se následně zvýší kvalita jimi poskytovaných služeb.

Cíl studia
Cílem kurzu je po stránce odborných právních znalostí a jazykových dovedností dostatečně připravit současné a budoucí překladatele právnických textů včetně těch, kteří již mají licenci soudního tlumočníka nebo o ni hodlají žádat, takovým způsobem, aby mohli své služby vykonávat kompetentně a na co nejvyšší úrovni.
Ministerstvo spravedlnosti ČR stanovilo pro žadatele o licenci soudního tlumočníka, kteří nemají právnické vzdělání, podmínku absolvování alespoň části A tohoto studia. Ministerstvo má tak možnost tuto přípravu a její výstupy kontrolovat, a tím mít přehled o odborné způsobilosti žadatelů.

Koncepce studia
Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium se zaměřením na to, aby překladatelé právních textů získali základních znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech a praktické překladatelské dovednosti specifické pro právní překlad. Obsahová náplň vychází z jednotlivých právních odvětví nebo s nimi souvisí.
Odborné přednášky z českého práva v češtině v části A jsou vedeny učiteli právnické fakulty, případně jsou zváni přednášející z praxe podle odborného právnického zaměření.
Praktické překladatelské dovednosti v části B jsou převážně v kompetenci učitelů odborného jazyka z katedry cizích jazyků Právnické fakulty UK, popř. zkušených (soudních) tlumočníků a překladatelů.
Doplňkové studium pro překladatele právních textů - Část B - RUŠTINA
Struktura studia
Dvousemestrální studium je paralelně rozděleno na dvě části, na část A – úvod do českého práva a část B – překladatelský seminář v dané jazykové oblasti, přičemž je možné přihlásit se na obě části nebo jen na jednu z nich.
Každá část – A a B – trvá dva semestry a tři vyučovací hodiny týdně (tj. 3 x 45 minut) po dobu 28 týdnů (13 týdnů v zimním semestru a 15 týdnů v letním semestru).
Část A: posluchači jsou v češtině formou přednášky seznámeni s českou realitou v daném odvětví práva, popř. v porovnání se stavem v dané jazykové oblasti (viz přiložený program kurzu). Přednášející jsou specialisty v příslušných právních odvětvích.
Část B: jazykové semináře – angličtina, němčina, francouzština, ruština – tematicky navazují na obsah přednášky v části A, jsou vedeny samostatně učiteli jazyků, popř. kompetentními a zkušenými překladateli a tlumočníky. Základní metodou je právnělingvistická komparace.

Pro koho je studium určeno
Kurz je přístupný všem tlumočníkům a překladatelům, kteří se odbornou právnickou problematikou zabývají nebo se jí chtějí zabývat v budoucnu.
Část A je otevřená nejen těm, kteří se přihlásí na Část B, ale též zájemcům z řad tlumočníků a překladatelů jakýchkoliv dalších jazyků a zejména cizincům žijícím v ČR, aby si mohli své znalosti českého jazyka doplnit základními znalostmi českého práva a českou právní terminologií. Zároveň může tato část sloužit jako úvod do českého práva pro všechny, kdo chtějí získat elementární představu o českém právu.
Část B je srovnávací seminář právnického cizího jazyka v délce tří vyučovacích hodin každý týden. Současná nabídka je právnická angličtina, právnická němčina, právnická francouzština, právnická ruština.
Absolvování části A je zakončeno písemným testem s volenými odpověďmi, minimální skóre pro úspěšné absolvování testu je 70%. Test má prokázat schopnost orientace v základních právních předpisech a schopnost je adekvátně interpretovat pro potřeby překladu do cílového jazyka.
Absolvování části B je zakončeno zkouškou skládající se ze dvou částí: (a) překlad krátkého autentického odborného textu z mateřského jazyka do cizího jazyka a z CJ do MJ; sledovanými prvky jsou přesnost překladu, adekvátní použití ekvivalentů odborné terminologie a celková koheze překládaného textu; (b) překlad terminologických slovních spojení ze všech probraných okruhů (z MJ do CJ a obráceně). Minimální skóre pro úspěšné absolvování této zkoušky je dosažení 70% z celkového počtu bodů za obě části.

Rozvrh studia
Vyučovací den je pátek: část A začíná vždy ve 12 hodin; část B začíná vždy v 15 hodin.
Výuka v každé části probíhá v tříhodinových blocích (3x45 minut) po 28 týdnů (+ 1 týden zkouškový), tj. 84 hodin v jedné části; celkem 168 vyučovacích hodin v případě účasti na části A a B.
Zahájení výuky: pátek 20. září 2019
12.00 (pro část A – české právnické minimum)
15.00 (pro část B – všechny jazyky)
Místnosti:
část A II. patro č. 220
němčina - II. patro č. 243; angličtina - II. patro č. 220;
francouzština + ruština bude upřesněno
Zimní semestr:

20. září 2019
(1) ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces; delegovaná legislativní pravomoc atd.
27. září
(2) občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní jednání; promlčení
4. října
(3) rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné
11. října
(4) věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí
18. října
(5) dědické právo
25. října
(6) závazkové právo – obecný výklad
1. listopadu
(7) základní smluvní typy
8. listopadu
(8) odpovědnost za škodu, náhrada škody
15. listopadu
(9) civilní soudnictví I
22. listopadu
(10) civilní soudnictví II
29. listopadu
(11) obchodní korporace I
6. prosince
(12) obchodní korporace II (druhy společností)
13. prosince
(13) insolvence

Letní semestr

10. ledna 2020
(14) pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd., sociální zabezpečení (druhy dávek)
17. ledna
(15) právo sociálního zabezpečení
24. ledna
(16) trestní právo – základy trestní odpovědnosti
31. ledna
(17) tresty a ochranná opatření
7. února
(18) trestní právo – zvláštní část
14. února
(19) vybrané skutkové podstaty trestných činů
21. února
(20) trestní řízení - subjekty řízení
28. února
(21) trestní řízení - procesní úkony
6. března
(22) stadia trestního řízení
13. března
(23) správní právo I - prameny práva, organizace veřejné správy, správní řízení a správní soudnictví
20. března
(24) správní právo II - správní trestání (přestupky a jiné správní delikty), terminologie vybraných oborů zvláštní části (živnostenské právo, stavební a územní řízení, matriky, katastr nemovitostí)
27. března
(25) finanční instituce; řízení před nimi; daňová soustava ČR
3. dubna
(26) peněžní ústavy (zřizování účtů, druhy účtů; bankovní operace)
17. dubna
(27) evropské právo I; instituce a legislativa EU
24. duben
(28) evropské právo II; soudnictví

22. května 2020 – zkouška (část A ve 12 hod., část B v 15 hodin)
19. června 2020 – zkouška náhradní termín – obě části – A a B – začínají v 10 hodin
pro část B znalost jazyka na úrovni všeobecné státní zkoušky (C1)
úhrada poplatku za kurz

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
(a) překlad krátkého textu z a do CJ; (b) překlad terminologických slovních spojení z a do CJ. Minimální skóre je dosažení 70% z celkového počtu bodů
získání dalších odborných znalostí v oboru
úspěšné absolvování doplňkového studia je podmínkou Ministerstva spravedlnosti pro zvážení udělení licence soudního tlumočníka
Garant a místo
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Katedra jazyků
Katedra jazyků
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Září
20.09.2019
2
84 (v hodinách celkem)
od 20.září 2019 do 24. dubna 2020
Pátek
Poplatky a financování
11000 Kč / program
část B 11.000,- Kč za 84 hodin odborné výuky a zkoušku
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta, Juridikum, nám. Curieových7, 116 40 Praha l
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Danuše Kučírková
Ivana Straková
strakova@prf.cuni.cz
221005504
30.11.2019
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK