Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
U3V - Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí. (1770)
Základní informace
U3V - Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí.
Kód varianty (CID): 5256
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Ústav sociálního a posudkového lékařství [14-140]
prezenční
čeština
Univerzita třetího věku na LFP oslavila v roce 2018 30. výročí od svého vzniku v roce 1998. Stále se ale setkává s velkým zájmem seniorů o studium. Posluchači se během dvouletého studia seznámí se základy somatologie, nejčastějšími onemocněními ve stáří a jejich prevencí, tématy ze sociálního zabezpečení a zdravotně sociální oblasti. Přednášející z LF a FN Plzeň tak kromě odborných témat prezentují i činnost fakulty a její pedagogické a vědecké úspěchy široké veřejnosti. Na přednáškách se podílí i další odborníci z celé ČR. Prostory pro výuku poskytuje fakulta. Učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou, která slouží i pro výuku seniorů. Posluchači anonymním dotazníkovým šetřením hodnotí průběh výuky, kvalitu přednášek i jejich organizaci. Posluchači obdrží od letošního roku ke kurzu učebnici Člověk ve zdraví i nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří.
Účastníci kurzu nejsou jen pasivními posluchači, ale jsou motivováni připravit a prezentovat vlastní příspěvek v okruhu doporučených témat. Dále jsou spolu s ostatními kurzy celoživotního vzdělávání nabízeny návštěvy a exkurze do zdravotnických a sociálních zařízení (RZP, lázeňská zařízení, domovy sociálních služeb). Pro posluchače je připravena nabídka rozsáhlých doplňkových aktivit: (počítačových kurzů, jazykových kurzů pohybové a společenské aktivity).
Člověk ve zdraví i v nemoci . Podpora zdraví a prevence nemocí.
Přednášky se konají vždy v úterý od 15:00 hod. 1 x za 14 dní ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě UK v Plzni, alej Svobody 31.
Přednášky probíhají od října do začátku června a kurz pokračuje jako 2. ročník cyklu 2018/2020 a je ukončen slavnostním předáváním osvědčení o absolvování v pražském Karolinu.
Další cyklus bude otevřen pro roky 2020/2021 a 2021/2022.
80
Středoškolské vzdělání, věk od 60 let nebo přiznání starobního důchodu.
Podmínky přijetí.
Prezence 75 % na přednáškách a závěrečný test v každém akademickém roce.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Garant a místo
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, 323 00, LF UK Plzeň
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr, Listopad
4
284 (v hodinách celkem)
24/M
Úterý - Úterý
Poplatky a financování
1000 Kč / rok
V ceně kurzovného je učebnice U3V - Člověk ve zdraví i v nemoci - Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří.
Ostatní náklady spojené s nabízenými doplňkovými aktivitami si hradí účastníci sami (výlety, vycházky, návštěvy divadel apod.).
základní
Přihláška
alej Svobody 31, Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377 593 540
30.06.2019
Kurz v roce 2018/2019 zahajuje první rok dvouletého studia, které bude ukončeno v červnu 2020 slavnostním předáním Osvědčení o absolvování kurzu v pražském Karolinu. V roce 2019/2020 proto nebudou další uchazeči přijímáni.
Další informace
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK