CŽV 7 - Supervizor v pomáhajících profesích (CZV7)
Základní informace
CŽV 7 - Supervizor v pomáhajících profesích
Kód varianty (CID): 4889
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Program Řízení a supervize [24-KRS]
kombinovaný
čeština
Cílem kurzu je podpořit během tří let zralé odborníky v pomáhající profesi v jejich profesním zrání do role supervizora. Hlavním zdrojem učení je po krátké teoretické přípravě zahájení učební supervizní praxe a její zvládání na základě poskytnuté metodiky a vícestranné podpory učení.
CŽV 7 - Supervizor v pomáhajících profesích
Rozsah kurzu je 612 hod., z toho je 254 hod. přímé výuky a nácviků pod vedením lektorů, 198 hod. vlastní praxe v cvičné supervizi, 56 hod. supervize a intervize a 104 hod. studium učebních materiálů, zpracování videí a samostudium k teoretickým poznatkům. Účastník si sám zajišťuje a hradí minimálně 15hod. individuální supervize své supervize od dvou kvalifikovaných supervizorů, schválených lektory. Výuka probíhá jako součást blokové magisterské výuky supervize na UK FHS, obvykle v několika nepravidelných dvou- až třídenních modulech v semestru, v přednáškách, v nácvicích v malých skupinách a v praxi, využívá se videozáznamů a dalších metod sebereflexe. Praxi v supervizi si zajišťuje účastník sám s podporou katedry. Podrobnosti výuky obdrží přijatí uchazeči.

Účastník průběžně vede různé formy supervize a učí se zvládat sledované aspekty supervizní práce. Požadavky kurzu naplňuje v průběhu tří let, je-li zkušený, může skončit dříve. Doklady o své práci ukládá do portfolia supervizora. Portfolio v závěru kurzu předkládá komisi k hodnocení, obhajuje kazuistiku a videozáznam své cvičné supervize.

Celková cena kurzu za tři roky je 30 000.-Kč. Poplatek 12tis. Kč se platí vždy před zahájením dalšího roku výuky na účet fakulty. Rozpočet:

1.rok: Výuka + konzultace v rozsahu 5hod. + režie = 6000Kč za semestr, t.j. 12 000Kč

Účastník si hradí vlastní ind. supervizi v min. rozsahu 3hod.

2.rok: Výuka + konzultace v rozsahu 5hod. + režie = 6000Kč/semestr, t.j. 12 000Kč

Účastník si hradí vlastní ind. supervizi v min. rozsahu 6hod.

3.rok: Konzultace v rozsahu 5hod.+ posouzení portfolia + závěrečná obhajoba + certifikát= 6000.-Kč celkem. Účastník si hradí vlastní individuální supervizi v min. rozsahu 6hod.

Cena zahrnuje učební materiály, příp. zapůjčení videokamery, přímou výuku v rozsahu 254 hod., hodnocení a závěrečné hodnocení, režii katedry a fakulty. Cena nezahrnuje individuální supervize ani pronájem prostor mimo výuku pro intervize či supervize, které poskytuje účastník ve své praxi.

Pro absolventy magisterského programu řízení a supervize, kteří studovali řízení, platí při účasti v kurzu zvýhodněná nabídka. Budou jim uznány předměty, které již absolvovali, a bude jim poskytnuta sleva 6 000Kč v prvních dvou semestrech, takže celková cena kurzu za tři roky pro ně bude jen 24 000.-Kč.
Požadavky vycházejí z evropských norem pro vzdělávání v supervizi a jsou následující:

1. Absolvent vysoké školy (Bc.,Mgr.) – členská škola ASVSP nebo studium humanitního směru

2. Min. věk 28let

3. 5 let kontinuální praxe v pomáhající profesi (alespoň dva roky přímá práce s klientem, zkušenosti s řízením jsou vítány)

4. Absolvent dlouhodobého sebezkušenostního výcviku (min. 2 roky má za sebou)

5. Doloží absolvování vzdělávacích kurzů v metodách reflektující práce se sebou, klienty a se skupinou či organizací v rozsahu min. 150 hod.

6. Doloží přijetí vlastní supervize v rozsahu 60hod. (týmové, skupinové, min.10hod. individuální)-doporučení supervizora ke kurzu je vítáno

7. Zkušenosti s vedením či vzděláváním dospělých

8. Osobnostní předpoklady pro roli supervizora

Počet přijatých účastníků je omezen - skupina nepřesáhne 10 účastníků.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Management a správa (0413)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Účastník průběžně vede různé formy supervize a učí se zvládat sledované aspekty supervizní práce. Požadavky kurzu naplňuje v průběhu tří let, je-li zkušený, může skončit dříve. Doklady o své práci ukládá do portfolia supervizora.
Portfolio v závěru kurzu předkládá komisi k hodnocení, obhajuje kazuistiku a videozáznam své cvičné supervize.
Garant a místo
doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
Program Řízení a supervize
Program Řízení a supervize
Termín a délka
2019/2020
zimní semestr
6
612 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
30000 Kč / kurz
Přihláška
UK FHS, Máchova 7, 12000 Praha 2
Program Řízení a supervize
Romana Pištěková
romana.pistekova@fhs.cuni.cz
221 592 546
10.09.2019