Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Doplňkové studium pro překladatele právnich textů - Část B - ANGLIČTINA (3241)
Základní informace
Doplňkové studium pro překladatele právnich textů - Část B - ANGLIČTINA
Kód varianty (CID): 4730
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
kombinovaný
čeština
Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků pořádá již dvacátý první běh doplňkového studia pro (soudní) překladatele a tlumočníky v oblasti práva.
Účelem organizování doplňkového studia je přispět ke zkvalitnění odborné přípravy překladatelů právních textů, rozšířit jejich znalosti v oblasti práva v širokém slova smyslu, čímž se následně zvýší kvalita jimi poskytovaných služeb.

Cílem kurzu je po stránce odborných právních znalostí a jazykových dovedností dostatečně připravit současné a budoucí překladatele právnických textů včetně těch, kteří již mají licenci soudního tlumočníka nebo o ni hodlají žádat, takovým způsobem, aby mohli své služby vykonávat kompetentně a na co nejvyšší úrovni.
Ministerstvo spravedlnosti ČR stanovilo pro žadatele o licenci soudního tlumočníka, kteří nemají právnické vzdělání, podmínku absolvování alespoň části A tohoto studia. Ministerstvo má tak možnost tuto přípravu a její výstupy kontrolovat, a tím mít přehled o odborné způsobilosti žadatelů.
Koncepce studia
Kurz je koncipován jako interdisciplinární dvousemestrální studium se zaměřením na to, aby překladatelé právních textů získali základních znalosti českého práva včetně orientace v základních českých právních předpisech a praktické překladatelské dovednosti specifické pro právní překlad. Obsahová náplň vychází z jednotlivých právních odvětví nebo s nimi souvisí.
Odborné přednášky z českého práva v češtině v části A jsou vedeny učiteli právnické fakulty, případně jsou zváni přednášející z praxe podle odborného právnického zaměření.
Praktické překladatelské dovednosti v části B jsou převážně v kompetenci učitelů odborného jazyka z katedry cizích jazyků Právnické fakulty UK, popř. zkušených (soudních) tlumočníků a překladatelů.
Doplňkové studium pro překladatele právnich textů - Část B - ANGLIČTINA
Dvousemestrální studium je paralelně rozděleno na dvě části, na část A – úvod do českého práva a část B – překladatelský seminář v dané jazykové oblasti, přičemž je možné přihlásit se na obě části nebo jen na jednu z nich.
Každá část – A a B – trvá dva semestry a tři vyučovací hodiny týdně (tj. 3 x 45 minut) po dobu 28 týdnů (13 týdnů v zimním semestru a 15 týdnů v letním semestru).
Část A: posluchači jsou v češtině formou přednášky seznámeni s českou realitou v daném odvětví práva, popř. v porovnání se stavem v dané jazykové oblasti (viz přiložený program kurzu). Přednášející jsou specialisty v příslušných právních odvětvích.
Část B: jazykové semináře – angličtina, němčina, francouzština, ruština – tematicky navazují na obsah přednášky v části A, jsou vedeny samostatně učiteli jazyků, popř. kompetentními a zkušenými překladateli a tlumočníky. Základní metodou je právnělingvistická komparace.
Pro koho je studium určeno
Kurz je přístupný všem tlumočníkům a překladatelům, kteří se odbornou právnickou problematikou zabývají nebo se jí chtějí zabývat v budoucnu.
Část A je otevřená nejen těm, kteří se přihlásí na Část B, ale též zájemcům z řad tlumočníků a překladatelů jakýchkoliv dalších jazyků a zejména cizincům žijícím v ČR, aby si mohli své znalosti českého jazyka doplnit základními znalostmi českého práva a českou právní terminologií.
Část B je srovnávací seminář právnického cizího jazyka v délce tří vyučovacích hodin každý týden. Současná nabídka je právnická angličtina, právnická němčina, právnická francouzština, právnická ruština.
Absolvování části A je zakončeno písemným testem s volenými odpověďmi, minimální skóre pro úspěšné absolvování testu je 70%. Test má prokázat schopnost orientace v základních právních předpisech a schopnost je adekvátně interpretovat pro potřeby překladu do cílového jazyka.
Absolvování části B je zakončeno zkouškou skládající se ze dvou částí: (a) překlad krátkého autentického odborného textu z mateřského jazyka do cizího jazyka a z CJ do MJ; sledovanými prvky jsou přesnost překladu, adekvátní použití ekvivalentů odborné terminologie a celková koheze překládaného textu; (b) překlad terminologických slovních spojení ze všech probraných okruhů (z MJ do CJ a obráceně). Minimální skóre pro úspěšné absolvování této zkoušky je dosažení 70% z celkového počtu bodů za obě části.
Rozvrh studia
Výuka v každé části probíhá v tříhodinových blocích (3x45 minut) po 28 týdnů (+ 1 týden zkouškový), tj. 84 hodin v jedné části; celkem 168 vyučovacích hodin v případě účasti na části A a B.
Vyučovací den je pátek: část A začíná vždy ve 12 hodin; část B začíná vždy v 15 hodin.
Zahájení výuky: pátek 14. září 2018
12.00 (pro část A – české právnické minimum)
15.00 (pro část B – všechny jazyky)
Místnosti: část A II. patro č. 220
němčina - II. patro č. 243; angličtina - I. patro č. 220;
francouzština + ruština bude upřesněno
Závěrečná zkouška: pátek 17. května 2019 (12.00, resp. 15.00);
Náhradní termín: pátek 21. června 2019 (vše v 10 hod.)

IV. Obsah kursu - část A:
(U každé disciplíny budou uvedeny hlavní zásady daného oboru, v hrubých rysech uveden stav v dané jazykové oblasti a u nás, popř. porovnání platných právních předpisů a zdůraznění podstatných rozdílů.
Organizátoři kursu si vyhrazují právo operativně upravit obsah nebo pořadí některých témat, popř. některá témata rozšířit či naopak zúžit.)

14. září 2018
(1) ústavní systém; právní systém; druhy norem (zákonné a podzákonné předpisy); legislativní proces; delegovaná legislativní pravomoc atd.
21. září
(2) občanské právo: obecná charakteristika; fyzické a právnické osoby; zastoupení; právní jednání; promlčení
5. října
(3) rodinné právo, manželství, rodiče a děti, výživné
12. října
(4) věcná práva, vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí
19. října
(5) závazkové právo – obecný výklad
26. října
(6) základní smluvní typy
2. listopadu
(7) odpovědnost za škodu, náhrada škody
9. listopadu
(8) dědické právo
16. listopadu
(9) civilní soudnictví I
23. listopadu
(10) civilní soudnictví II
30. listopadu
(11) obchodní korporace I
7. prosince
(12) obchodní korporace II (druhy společností)
14. prosince
(13) insolvence

Letní semestr
11. ledna 2019
(14) pracovní právo: uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, výpovědi, atd., sociální zabezpečení (druhy dávek)
18. ledna
(15) právo sociálního zabezpečení
25. ledna
(16) trestní právo – základy trestní odpovědnosti
1. února
(17) tresty a ochranná opatření
8. února
(18) trestní právo – zvláštní část
15. února
(19) vybrané skutkové podstaty trestných činů
22. února
(20) trestní řízení - subjekty řízení
1. března
(21) trestní řízení - procesní úkony
8. března
(22) stadia trestního řízení
15. března
(23) správní právo I - prameny práva, organizace veřejné správy, správní řízení a správní soudnictví
22. března
(24) správní právo II - správní trestání (přestupky a jiné správní delikty), terminologie vybraných oborů zvláštní části (živnostenské právo, stavební a územní řízení, matriky, katastr nemovitostí)
29. března
(25) finanční instituce; řízení před nimi; daňová soustava ČR
5. dubna
(26) peněžní ústavy (zřizování účtů, druhy účtů; bankovní operace)
12. dubna
(27) evropské právo I; instituce a legislativa EU
26. duben
(28) evropské právo II; soudnictví

17. května – zkouška (část A ve 12 hod., část B v 15 hodin)
21. června – zkouška náhradní termín – obě části – A a B – začínají v 10 hodin
pro část A - ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
pro část B - znalost jazyka na úrovni všeobecné státní zkoušky (C1)
úhrada poplatku za kurz

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná písemná práce
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
(a) překlad krátkého autentického odborného textu z MJ do CJ a z CJ do MJ; (b) překlad terminologických slovních spojení ze všech probraných okruhů z a do CJ
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
Katedra jazyků
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Právnická fakulta UK
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Září
2
84 (v hodinách celkem)
od 14.září 2018 do 26. dubna 2019
Pátek
Poplatky a financování
11000 Kč / kurz
část B 11.000,- Kč za 84 hodin odborné výuky a zkoušku
osvobozeno
Přihláška
Právnická fakulta, Juridikum, nám. Curieových7, 116 40 Praha l
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Danuše Kučírková
Ivana Straková
strakova@prf.cuni.cz
221005504
01.05.2018
Další informace
https://www.prf.cuni.cz/public-courses/doplnkove-studium-pro-prekladatele-pravnich-textu-2018-2019-1404058163.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK