Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
U3V - Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí. (1770)
Základní informace
U3V - Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí.
Kód varianty (CID): 4536
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Ústav sociálního a posudkového lékařství [14-140]
prezenční
čeština
Univerzita třetího věku na LFP oslavila v roce 2018 30. výročí od svého vzniku v roce 1998. Stále se ale setkává s velkým zájmem seniorů o studium. Posluchači se během dvouletého studia seznámí se základy somatologie, nejčastějšími onemocněními ve stáří a jejich prevencí, tématy ze sociálního zabezpečení a zdravotně sociální oblasti. Přednášející z LF a FN Plzeň tak kromě odborných témat prezentují i činnost fakulty a její pedagogické a vědecké úspěchy široké veřejnosti. Na přednáškách se podílí i další odborníci z celé ČR. Prostory pro výuku poskytuje fakulta. Učebny jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou, která slouží i pro výuku seniorů. Posluchači anonymním dotazníkovým šetřením hodnotí průběh výuky, kvalitu přednášek i jejich organizaci. Posluchači obdrží ke kurzu učebnici Člověk ve zdraví i nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří.
Účastníci kurzu nejsou jen pasivními posluchači, ale jsou motivováni připravit a prezentovat vlastní příspěvek v okruhu doporučených témat. Dále jsou spolu s ostatními kurzy celoživotního vzdělávání nabízeny návštěvy a exkurze do zdravotnických a sociálních zařízení (RZP, lázeňská zařízení, domovy sociálních služeb). Pro posluchače je připravena nabídka rozsáhlých doplňkových aktivit: (počítačových kurzů, jazykových kurzů pohybové a společenské aktivity).
Člověk ve zdraví i v nemoci . Podpora zdraví a prevence nemocí.
Přednášky se konají vždy v pondělí od 15:00 hod. 1 x za 14 dní ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu na Lékařské fakultě UK v Plzni, alej Svobody 31.
Přednášky probíhají od října do začátku června a kurz pokračuje v následujícím akademickém roce 2019/2020 a je ukončen slavnostním předáváním osvědčení o absolvování v pražském Karolinu.
Další cyklus bude otevřen pro roky 2020 až 2022. Možnost přihlášení bude od května 2020.
80
Středoškolské vzdělání, věk od 60 let nebo přiznání starobního důchodu.
Podmínky přijetí.
Prezence 75 % na přednáškách a závěrečný test v každém akademickém roce.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky (0988)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Nejedná se o kvalifikační kurz.
Garant a místo
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, 323 00, LF UK Plzeň
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr, Listopad
4
284 (v hodinách celkem)
24/M
Úterý - Úterý
Poplatky a financování
1000 Kč / rok
V ceně kurzovného je učebnice U3V - Člověk ve zdraví i v nemoci - Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří.
Ostatní náklady spojené s nabízenými doplňkovými aktivitami si hradí účastníci sami (výlety, vycházky, návštěvy divadel apod.).
základní
Přihláška
alej Svobody 31, Plzeň
Ústav sociálního a posudkového lékařství
Vanda Stříbrná
vanda.stribrna@lfp.cuni.cz
377 593 540
30.06.2018
Kurz v roce 2018/2019 zahajuje první rok dvouletého studia, které bude ukončeno v červnu 2020 slavnostním předáním Osvědčení o absolvování kurzu v pražském Karolinu. V roce 2019/2020 proto nebudou další uchazeči přijímáni.
Další informace
www.lfp.cuni.cz sekce: celoživotní vzdělávání
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK