Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (928)
Základní informace
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
Kód varianty (CID): 4324
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra občanské výchovy a filosofie [41-KOVF]
kombinovaný
čeština
webové stránky: http://www.pedf.cuni.cz, http://kovf.pedf.cuni.cz,
http://kovf.pedf.cuni.cz/studium/oborova-studia/rozsirujici-studium-ucitelstvi-ov-a-zsv/informace-o-studiu
6383/2017-1-484
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
11914/2017-1
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
ano
20
Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Učitel SŠ a 2.stupně ZŠ - aprobace OV a ZSV
§ 6 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
PhDr. Milena Tichá, CSc.
Katedra občanské výchovy a filosofie
Katedra občanské výchovy a filosofie
Pedf UK, ul. Magdalény Rettigové
Termín a délka
2018/2019
zimní semestr
01.10.2018
4
270 (v hodinách celkem)
bloková soustředění
Poplatky a financování
10000 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka


Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 698418


osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, SO, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Studijní oddělení
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221 900 232
31.07.2018
výběrové řízení září 2018
Výběrové řízení na základě předložení osobních materiálů a dokladů
o ukončeném VŠ vzdělání dle stanovených podmínek k přijímání zájemců o program CŽV