Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Biologie člověka (2910)
Základní informace
Biologie člověka
Kód varianty (CID): 3523
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - univerzita třetího věku
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Děkanát [11-00900]
prezenční
čeština
Univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání. Je určena převážně posluchačům důchodového věku. Je to studium zájmové, které v rámci 1. lékařské fakulty UK v Praze seznamuje posluchače s biologickou bází medicíny a se základy teoretických a preklinických oborů lékařství.
Studium nemá profesní charakter. Po ukončení studia, které trvá 4 semestry, je absolventům vydáno „Osvědčení" o absolvování studia. Protože toto studium slouží výhradně k uspokojení zájmu posluchačů o obor, není jeho absolvování podkladem pro zaměstnání zdravotnického charakteru. Podmínkou přijetí do kurzu U3V na 1. LF UK v Praze je dosažení důchodového věku a středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Tyto podmínky mohou být za určitých okolností prominuty.

http://www.lf1.cuni.cz/informace-o-studiu-u3v-20142015?f=dalsi-vzdelavani
Biologie clověka
ano
75
Podmínkou přijetí do kurzu U3V na 1. LF UK v Praze je maturita a důchodový věk.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Humánní medicína (0912)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN
Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4, Praha 2
Termín a délka
2017/2018
zimní semestr, Říjen
4
96 (v hodinách celkem)
2 roky
Čtvrtek
Poplatky a financování
1500 Kč / kurz
1500 Kč
osvobozeno
Přihláška
studijní oddělení, Kateřinská 32, Praha 2, 121 08
Děkanát
Ing. Barbora Kasalová
barbora.kasalova@lf1.cuni.cz
224964243
30.09.2017
Od 22.4.2017 do naplnění kapacity kurzu
Přihlášky vydáváme a přijímáme osobně na studijním oddělení v úředních hodinách (po a st 7.45-12.30 hodin; út a čt 12.30-15.00 hodin; červenec a srpen: st 9.00-11.00 a 13.00-15.00 hodin).
Další informace
http://www.lf1.cuni.cz/u3v?f=dalsi-vzdelavani
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK