Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Základy adiktologie pro všeobecné sestry a praktické sestry a porodní asistentky: screening a krátká intervence (ADISESTRY)
Základní informace
Základy adiktologie pro všeobecné sestry a praktické sestry a porodní asistentky: screening a krátká intervence
Kód varianty (CID): 10041
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN [11-00611]
distanční
čeština
Kurz reflektuje požadavky na sestry vyplývající ze zákona 65/2017 Sb. v oblasti časné diagnostiky a krátkých intervencí. Nabízí potřebné základní informace v rámci kontinuálního vzdělávání v oboru adiktologie v oblasti prevence, harm reduction a léčby dopadů spojených s užíváním návykových látek a nelátkových závislostí. Součástí jsou videa, jejichž cílem je osvojení efektivní komunikace s pacientem, rozeznávání klinických stavů spojených s užíváním návykových látek a jiného závislostního chování a schopnost adekvátně na tato zjištění reagovat.
Absolvent je schopen: popsat klinické skupiny ve vztahu k užívání NL a důsledky užívání, popsat vliv užívání NL na chování a komunikaci, vysvětlit součásti a prvky screeningu, popsat principy, kterými se řídí efektivní krátká intervence, používat základní screeningovou metodu ASSIST, řešit základní komunikační situace s pacienty s SUD v ordinaci lékaře, předložit pacientovi argumenty důležité k zabezpečení ochrany zdraví a života, popsat, jaké jsou možnosti systému adiktologických služeb.
Absolvent je způsobilý provádět postupy screeningu a krátké intervence lege artis v souladu s aktuálními poznatky vědy a referovat pacienta do specializovaných adiktologických služeb.
Základy adiktologie pro všeobecné sestry a praktické sestry a porodní asistentky: screening a krátká intervence
Průběžně 1.12.2023-1.12.2024,
trvání kurzu 10 hodin v online prostředí.
Zakončeno testem.
Všeobecné a praktické sestry a porodní asistentky.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Lékařská diagnostika a léčebné techniky (0914)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
10 (ČAS - počet vyučujících hodin)
Garant a místo
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
e-learning
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Prosinec
01.12.2023
2
10 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1000 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
SIS
Mgr. Markéta Vrbová
marketa.vrbova@lf1.cuni.cz
224964128
01.12.2023
31.08.2024
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK