Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přírodovědné úlohy výzkumu PISA 2009- analýza výsledků českých žáků
Název práce v češtině: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA 2009- analýza výsledků českých žáků
Název v anglickém jazyce: Science items in PISA 2009 research - analysis of czech pupil`s results
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) Prostudovat materiály publikované k výzkumu PISA, seznámit se s úlohami použitými ve výzkumu a databázemi výsledků.
2) Vybrat a uspořádat data k výsledkům českých žáků v přírodovědných a zejména fyzikálně zaměřených úlohách.
3) Doplnit celkový přehled výsledků českých žáků v přírodovědných úlohách v časovém vývoji.
4) Vytvořit přehled výsledků českých žáků podle vědomostí, kompetencí a kontextu, na které byly úlohy zaměřeny, a podle typu úloh.
5) U uvolněných, fyzikálně zaměřených úloh provést podrobnější rozbor výsledků.
Seznam odborné literatury
[1] BAŠÁTKOVÁ, K.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA - analýza výsledků českých žáků. Bakalářská práce. MFF UK, Praha 2009
[2] PALEČKOVÁ, J. a kol.: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami? ÚIV, Praha 2007.
[3] FRÝZKOVÁ, M., PALEČKOVÁ, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. ÚIV, Praha 2007.
[4] PISA 2006. Science competencies for tomorow`s world. Volume 1: Analysis. Volume 2: Data. OECD 2007.
[5] Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy a Framework for PISA 2006. OECD 2006
[6] PISA 2003 Data Analysis Manual. OECD 2005
[7] PALEČKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V.: Učení pro zítřek. Praha, ÚIV, 2005.
[8] PALEČKOVÁ, J., MANDÍKOVÁ, D.: Netradiční přírodovědné úlohy. ÚIV, Praha 2003
[9] STRAKOVÁ, J. a kol.: Vědomosti a dovednosti pro život. Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků. Praha, ÚIV, 2002.
[10] Měření vědomostí a dovedností. Nová koncepce hodnocení žáků. Praha, ÚIV 1999




Předběžná náplň práce
V rámci práce bude provedena hlubší analýza výsledků českých žáků v přírodovědných a zejména fyzikálně zaměřených úlohách výzkumu PISA 2009. Výsledky budou sledovány s ohledem na jednotlivé aspekty přírodovědné gramotnosti (vědomosti, kompetence, kontext) a typy úloh. U uvolněných fyzikálně zaměřených úloh bude proveden podrobnější rozbor výsledků. Téma navazuje na bakalářskou práci K. Bašátkové, která se zabývala výsledky českých žáků v předchozích šetřeních výzkumu PISA.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Deeper analysis of czech pupil`s results in science and especially physics items of PISA 2009 research will be done. Results will be discussed with respect to three aspects of scientific literacy (knowledge, competencies, contexts) and type of item. Particular attention will be paid to results of released physical items.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK